Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.armahobby.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2024 (dodanie paragrafu § 4a, wprowadzenie do sprzedaży produktów cyfrowych).

  • Zobacz politykę prywatności link

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.armahobby.pl
prowadzony jest przez Wojciecha Bułhaka, prowadzącego działalność gospodarczą jako
wspólnik spółki cywilnej, ul. Iberyjska 7/49, 02-764 Warszawa, NIP: 9521727873, REGON:
140112680, oraz Marcina Ciepierskiego, prowadzącego działalność gospodarczą jako
wspólnik spółki cywilnej, ul Berneńska 9D, 03-976 Warszawa, NIP: 1132497854, REGON:
142706738, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Arma Hobby s.c.,
ul. Ostrobramska 101/200, 04-041 Warszawa, NIP: 1132870299, REGON: 146945084, numer
telefonu: 22 409 19 71, poczta elektroniczna: kontakt1@armahobby.pl, zwani dalej
Sprzedawcą.


Regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym
www.armahobby.pl określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz
sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za
pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w
zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie
Sklepu internetowego www.armahobby.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wglądu w ich
treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej
korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się
przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww.
przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy

Spis treści:

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 4 Umowa sprzedaży
§ 4a Licencja na samodzielne wykonanie akcesoriów z zakupionego projektu
§ 5 Realizacja zamówień i dostawa
§ 6 Metody płatności
§ 7 Rękojmia i reklamacje
§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 9 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 10 Przedsiębiorcy
§ 11 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy
Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy

§ 1 Definicje

1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez
Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje
czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem
Klientowi).
2. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym
umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
5. Klient:

a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje
zdolność prawną,
- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która
korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
7. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i
hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w
którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz
historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
9. Newsletter – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom
subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych
informacji m.in. o nowościach, promocjach.
10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
11. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
12. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony
internetowej www.armahobby.pl.
13. Sprzedawca – wspólnicy spółki cywilnej: Wojciech Bułhak oraz Marcin Ciepierski,
działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Arma Hobby s.c.
14. Towar – dostępne w Sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem
Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość
pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a
Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na
rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
18. Usługa elektroniczna „Formularz reklamacji” – interaktywny formularz
umożliwiający Klientowi złożenie reklamacji Towaru.
19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu
internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy
sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i
ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy
dane Klienta.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.armahobby.pl, w
sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego
treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie
wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami), a postanowienia § 10
Regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (tj.
dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub zawodową).
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w
zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie
Sklepu Internetowego.
4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych
Klientów przewidzianych przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe
przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i
poprawiania.
6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez
Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w
Sklepie internetowym usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania
oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności
Sklepu internetowego.
7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług
oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu,
zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz
praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest
dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
8. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych
poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia.
Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych
drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego
i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do
danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować
odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
9. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania
lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, innego Państwa Członkowskiego
Unii Europejskiej, a także poza obszarem Unii Europejskiej.
10. Wszystkie informacje o Towarze i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie
internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz
zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
11. Ceny Towarów dostępnych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych
polskich oraz w euro i zawierają podatek VAT.
12. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi
do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej
Sklepu internetowego.
13. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji,
których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu internetowego.
14. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie
podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące
nieodpłatne Usługi: Formularz rejestracji, Formularz reklamacji, Formularz zamówienia, Konto,
Newsletter.
2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Usług elektronicznych
(zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań
technicznych:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i
wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google
Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji
25.10586.0.0 i wyższej),
d) dowolna rozdzielczość ekranu,
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi
JavaScript.

4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie
z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług
zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych
na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego.
7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Usługa „Konto” (dostępna w zakładce oznaczonej ikoną postaci człowieka):

a) Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: wskazaniu
adresu poczty elektronicznej oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby
znaków bądź zaznaczeniu checkboxa o treści „Załóż konto” w procesie składania Zamówienia.
b) Sprzedawca umożliwia Klientom będącym przedsiębiorcami założenie Konta
hurtowego poprzez wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego w zakładce „Hurt”.
c) Dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta posłużą do składania
Zamówień w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.
d) Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika
lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych
osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.
e) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach
Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu
z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej
Sklepu internetowego lub pisemnie na adres: ul. Ostrobramska 101/200, 04-041 Warszawa
bądź usunięcia poprzez panel administracyjny Konta.
f) Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które
następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może
udostępniać hasła osobom trzecim.
g) Konto jest niezbywalne.

9. Usługa „Formularz reklamacji”:

a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom składanie
reklamacji za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w
momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia
odpowiedzi przez Sprzedawcę.
b) Skorzystanie z Usługi Formularza reklamacji jest możliwe po kliknięciu zakładki
„Wsparcie/FAQ”, podaniu imienia i nazwiska, prawidłowego adresu poczty elektronicznej,
numeru katalogowego modelu, miejsca zakupu, numeru telefonu, adresu pocztowego oraz
opisaniu problemu i kliknięciu przycisku „Wyślij”.

10. Usługa „Formularz zamówienia”:

a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie
Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony
w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie
internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia
lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez
Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego
konieczność zapłaty ceny).
b) Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy
Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy
albo o dokonaniu zmiany Umowy.
c) Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po
wypełnieniu Formularza Zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu internetowego
przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny – do
momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty
ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy
kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego).
d) W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących
danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP), adres dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer
telefonu oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce i
sposób dostawy Towaru, sposób płatności za Towar.

11. Usługa „Newsletter”:

a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas
nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego
adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera, odhaczeniu odpowiedniego
checkboxa w zakładce „Newsletter” w panelu administracyjnym Konta lub wypisania się za
pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
b) Użytkownik lub Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji
handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany
przez Klienta adres poczty elektronicznej.
c) Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po kliknięciu ikony koperty lub przejściu
do zakładki „Newsletter” w panelu Konta, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej,
zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa i kliknięciu przycisku zatwierdzającego zamówienie
Usługi Newslettera, bądź też po zaznaczeniu checkboxa z zapisem na Newsletter w procesie
składania Zamówienia.
d) Użytkownik lub Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na
przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera, poprzez przesłanie do
Sprzedawcy żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera,
odhaczenie odpowiedniego checkboxa w zakładce „Newsletter” w panelu administracyjnym
Konta lub wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w
ramach usługi Newslettera.
e) Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji.

12. Tryb postępowania reklamacyjnego:

a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej
drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach
przewidzianych Regulaminem.
b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz
pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (wyłączając tryb
reklamacji Towaru, który został opisany w § 7 Regulaminu) Klient może składać w
szczególności:
-pisemnie na adres: ul. Ostrobramska 101/200, 04-041 Warszawa,
-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:
kontakt1@armahobby.pl,
c) zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą
pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces
reklamacyjny):
-okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad,
np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
-określenie żądania Klienta,
-danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu
danej reklamacji .
d) zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

13. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje
Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
14. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter
ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez
podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po
przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o
wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług
elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 4 Umowa sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej.
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą
Formularza zamówień jest następująca:

a) dokonanie wyboru Towaru, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych
w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności
wybór towarów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),
b) wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z
wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
kraj), jak również dokonanie wyboru sposobu dostawy i metody płatności, a w przypadku
Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również dane niezbędne do wystawienia
faktury,
c) po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie
podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu
zamówionego Towaru, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Towarów wraz z
podatkami i innymi opłatami, kosztami dostawy i innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybrany
sposób dostawy, wybraną metodę płatności, dane Klienta),
d) złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych,
dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o
odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.

4. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie
Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz
bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na
podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta
oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą
otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.
6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie
wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj
zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością
przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści
zawieranej Umowy Sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie
Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres
poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść zawartej Umowy
Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
internetowego Sprzedawcy.
8. W związku z założeniem Konta, każdy Klient ma możliwość po zalogowaniu się
sprawdzenia statusu Zamówienia.

§ 4a Licencja na samodzielne wykonanie akcesoriów z zakupionego projektu

1. Sprzedawca w ofercie Sklepu internetowego posiada projekty akcesoriów do
plastikowych modeli do sklejania pozwalające na ich samodzielne wykonanie przez
Klienta w drukarce 3D (dalej zwane jako „ Projekt ” lub „ Projekty ”). 

2. Sprzedawca oświadcza, że Projekty dostępne w Sklepie internetowym są chronione
prawem autorskim.

3. Zabronione jest kopiowanie Projektów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze
rozpowszechnianie oraz ich publiczne udostępnianie.

4. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi
naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

5. Sprzedawca umożliwia dokonanie jednorazowego zakupu poszczególnych Projektów
6. Projekty akcesoriów mogą zostać udostępnione pojedynczo lub w pakiecie z innymi
Projektami lub dodawane do innych produktów będącymi w ofercie Sprzedawcy.

7. W przypadku zakupu przez Klienta Projektu lub otrzymania go jako tzw. gratis wraz z
innymi produktami zakupionym w Sklepie internatowym - Sprzedawca udostępni
Klientowi Projekt w formie elektronicznej.

8. Wraz z udostępnieniem Klientowi Projektu Sprzedawca udziela Klientowi licencji na
wykonanie w formie wydruków 3D akcesoriów modelarskich
odwzorowanych w Projekcie udostępnionym Klientowi przez Sprzedawcę (pole
eksploatacji).

9. Licencja obejmuje wykonywanie akcesoriów w drukarce 3D
wyłącznie na potrzebny własne Klienta i nie dotyczy wytwarzania akcesoriów z
przeznaczeniem ich do sprzedaży lub w innych celach komercyjnych.

10. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt 9 powyżej podmiot lub osoba,
która dopuściła się tego naruszenia zapłaci solidarnie na rzecz Sprzedawcy karę umową
w wysokości 10 000 zł, za każdy przypadek naruszenia. Uprawnienie do dochodzenia
kary umownej nie wyłączają uprawnienia do dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokość kary.

11. Wykorzystanie Projektów do celów komercyjnych wymaga zawarcia odrębnej umowy
licencyjnej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, która będzie
określać opłaty licencyjne oraz inne istotne elementy licencji. Sprzedawca może odmówić
zawarcia umowy licencyjnej do celów komercyjnych bez podawania przyczyny.

12. Licencja nie obejmuje upoważnienia do zwielokrotniania projektu, obrotu egzemplarzami
oryginalnymi lub kopiami projektu, ani rozpowszechniania projektu.

13. Wykorzystanie projektu na innych polach eksploatacji niż wskazane w pkt 8 powyżej
wymaga zawarcia odrębnej umowy w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem
nieważności.

14. Opłata licencyjna została zawarta w cenie Projektu, w przypadku Projektów dodawanych
do innych produktów jako gratisy licencja jest nieodpłatna.

15. W ramach udzielonej licencji Klient jest uprawniony do dokonywania modyfikacji
Projektów.

16. W ramach udzielonej licencji Klient jest uprawniony do wykonania nieograniczonej liczby
akcesoriów na potrzebny własne.

17. Licencja do celów niekomercyjnych jest udzielana bezterminowo.
18. Licencja nie obejmuje praw zależnych, a także prawa do sublicencji.
19. Licencja jest udzielana na terytorium państwa, w którym Klient ma swoje miejsce
zamieszkania.

20. Sprzedawca może upoważnić inne osoby do korzystania z projektu na tych samych
polach eksploatacji (licencja niewyłączna).

§ 5 Realizacja zamówień i dostawa

1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych Państw
Członkowskich Unii Europejskiej oraz poza obszar Unii Europejskiej (tj. na wszystkich
terytoriach Państw, do których świadczona jest usługa dostawy Poczty Polskiej) i odbywa się
na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, jednak z
zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni robocze w godzinach od 10 do 17.
3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Towaru (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe)
są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia,
w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową Sprzedaży oraz w
zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.
4. Koszt dostawy Towaru różnić się może w zależności od kraju dostawy, wielkości
(gabarytów) lub/i wagi danego Towaru lub Towarów.
5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

a) InPost Paczkomaty (pobranie za dodatkową opłatą)

b) InPost Kurier (pobranie za dodatkową opłatą)

c) Przesyłka kurierska Pocztex48 (pobranie za dodatkową opłatą)

d) Odbiór osobisty pod adresem: ul. Ostrobramska 101/200, 04-041 Warszawa (usługa może by okresowo niedostępna, jest wtedy wyłączona z opcji dostępnych podczas zamawiania)

,
6. Czas realizacji różni się w zależności od typu Towaru – jest on każdorazowo
wskazywany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zakup Towaru. Termin dostawy
Towaru do Klienta wynosi od 2 do 10 dni roboczych, a w przypadku odbioru osobistego jest to
1 do 3 dni roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W
przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
wskazany termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący
sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem
płatności elektronicznych lub karta płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku
rozliczeniowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
7. Dokładny termin wydania Towaru przy odbiorze osobistym, nie dłuższy niż 7 dni
roboczych, zostanie ustalony z Klientem indywidualnie, a następnie potwierdzony przez
Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej Klienta. O gotowości
Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
8. Bezpośredni wpływ na czas dostawy ma wybór sposobu dostawy, dokonany przez
Klienta w trakcie składania Zamówienia.
9. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością
dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym
terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu
postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu
dostawy.
10. Podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail
potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie
sposobu dostawy Towaru.
11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią
kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka
zamówień”.
12. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż
do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia,
kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana
po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
13. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien
w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy
nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w
stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient
powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz
zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca
zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane
w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji
na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Klienta
12
ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą
szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia
uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie
lub niezastosowanie powyższych zaleceń.

 § 6 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a) płatności elektroniczne i za pośrednictwem karty płatniczej - płatności realizowane za
pośrednictwem systemu płatności elektronicznych:
1. PayPal Polska sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, Warszawa 00-113, NIP: 5252406419,
KRS: 0000289372, REGON: 141108225 – aktualne możliwe sposoby płatności
dostępne są na stronie internetowej https://www.paypal.com/,
2. Payeezy, First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, NIP:
5260210429, KRS: 0000061293, REGON: 012873434- aktualne możliwe sposoby
płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.polcard.pl/,
3. Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS pod nr 0000320590,
NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Dostępne formy płatności:
karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
4. Przelewy24 i eCard, realizowane przez: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem.
b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (nr 33 1140 2004 0000 3702
7490 2858, IBAN: PL, SWIFT: BREXPLPWMBK, mBank S.A.) wskazany w zakładce
„Kontakt”, w procesie składania Zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej dokonanie
Zamówienia),
c) za pobraniem,
d) gotówką przy odbiorze osobistym.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych,
Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity
koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest
dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki.
4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta
wystawia fakturę imienną. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

§ 7 Rękojmia i reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma
wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta,
w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art.
556-576 k.c.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne
(wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby
Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania
się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.
6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą
pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces
reklamacyjny):
-okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się
ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
-określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z
Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży),
-danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu
danej reklamacji .
-Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy
dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: ul. Ostrobramska 101/200, 04-041
Warszawa.
7. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby
nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w
którym Towar ten się znajduje.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od
momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną
inną niż przewoźnik.
3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa
Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres: ul. Ostrobramska
101/200, 04-041 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:
kontakt1@armahobby.pl.
4. Klient może skorzystać z formularza - Oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego
przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do
odstąpienia do Umowy przez Klienta.
5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od
umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu
przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
adres podany w Formularzu zamówienia.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
dodatkowymi kosztami.
8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do
momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku
braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Towaru.
9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar
Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.
10. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: ul. Ostrobramska 101/200, 04-041
Warszawa.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi
będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero
po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie
ma kontroli,
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi
niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu,
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień
lub okres świadczenia usługi,
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.

§ 9 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z
pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz
odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich
(powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:


a) zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214,
z późn. zm.),
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem a Sprzedawcą,
c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np.
Federacji Konsumentów),
d) skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za
pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 10 Przedsiębiorcy

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i
wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 10
(dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu,
zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 10.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo
odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie
odpowiedniego oświadczenia.
4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać
dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody
płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru wybranemu przewoźnikowi na rzecz
Klienta nie będącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz
niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
w dostawie Towaru.
7. W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Klient nie
będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.
8. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku
Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.
9. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Towar w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
10. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem
Sklepu internetowego.
2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów
prawa polskiego.
3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak
zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy - w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu
4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym
(dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia.
5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze
ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób
naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie
zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone
Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub
podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do
odstąpienia od umowy.
7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić
Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem
w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego,
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz.
1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2019 r.

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Adresat:

Arma Hobby s.c., Ostrobramska 101/200, 04-041 Warszawa, NIP: 1132870299, REGON: 146945084, numer telefonu kontaktowego: 22 409 1971, poczta elektroniczna: kontakt1@armahobby.pl.

Oświadczenie:

Ja ……………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia/numer faktury:…………………………………………………………………

Numer katalogowy modelu: …………………………………………………………………………

Data odbioru Towaru:………………………………………………………………………………….

Adres dostawy:…………………………………………………………………………………………

Adres e-mail Klienta: …………………………………………………………………………………

Numer kontaktowy Klienta: …………………………………………………………………………..

Przyczyna odstąpienia (wypełnić opcjonalnie – pole nieobowiązkowe): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                ………………………………

Data i podpis (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

 

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
  2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
  3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
  4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę (wspólników spółki cywilnej Arma Hobby s.c., Ostrobramska 101/200, 04-041 Warszawa, NIP: 1132870299, REGON: 146945084, numer telefonu kontaktowego: 22 409 1971, poczta elektroniczna: kontakt1@armahobby.pl.) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (www.armahobby.pl). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.